Podmienky

Vitajte na stránke TraveltoAthens.EU!

Tieto zmluvné podmienky popisujú pravidlá a predpisy pre používanie webovej stránky TraveltoAthens.EU, ktorá sa nachádza na adrese www.traveltoathens.eu.

Vstupom na túto webovú stránku predpokladáme, že súhlasíte s týmito podmienkami. Nepokračujte v používaní TraveltoAthens.EU, ak nesúhlasíte s plnením všetkých podmienok uvedených na tejto stránke.

Nasledujúca terminológia sa vzťahuje na tieto Zmluvné podmienky, Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti a všetky zmluvy: „Klient“, „Vy“ a „Váš“ sa vzťahuje na vás, osobu prihlásenú na tejto webovej lokalite a v súlade s podmienkami spoločnosti. „Spoločnosť“, „My“, „My“, „Naše“ a „My“ označuje našu spoločnosť. „Strana“, „Zmluvné strany“ alebo „Nás“ sa vzťahuje na klienta aj na nás. Všetky podmienky sa vzťahujú na ponuku, prijatie a zváženie platby potrebné na vykonanie procesu našej pomoci klientovi najvhodnejším spôsobom na výslovný účel uspokojenia potrieb klienta v súvislosti s poskytovaním služieb uvedených spoločnosťou, v súlade s a podlieha platnému právu Holandska. Akékoľvek použitie vyššie uvedenej terminológie alebo iných slov v jednotnom čísle, množnom čísle, s veľkým začiatočným písmenom a/alebo on/ona alebo oni sa považujú za vzájomne zameniteľné, a preto sa na ne vzťahujú.

TraveltoAthens.eu má za cieľ poskytovať užitočné informácie cestujúcim, ktorí navštívia mesto Atény v Grécku, a propagovať spoločnosti a organizácie.

TraveltoAthens.eu nepredáva žiadne služby priamo cestujúcim a nebude od návštevníkov žiadať, aby pridali svoje platobné údaje na webové stránky. Podporuje však cestovné kancelárie, ktoré poskytujú cestovné služby, ako sú – a nie výlučne – ubytovanie, letenky, lístky na trajekt, zájazdy, stravovanie, voľný čas a vo všeobecnosti služby v odvetví cestovného ruchu, a je s nimi prepojený. Konkrétne spoločnosti sú výhradne spoľahlivé za kvalitu poskytovaných služieb a na spracovanie platobných údajov.

Obrázky, ktoré sú súčasťou stránok TraveltoAthens.eu, sú obrázky vo vlastníctve vlastníka webovej stránky, obrázky zakúpené prostredníctvom služieb obrázkov na sklade (ako je Shutterstock), obrázky poskytnuté propagovanými spoločnosťami alebo organizáciami a obrázky, ktoré sú k dispozícii zadarmo na internet. Ak sa domnievate, že TraveltoAthens.eu obsahuje obsah, ktorý porušuje vaše literárne vlastníctvo/autorské práva, kontaktujte nás e-mailom a uveďte obsah, ktorý vlastníte. Ak sa preukáže, že bol falošne pridaný do TraveltoAthens.EU, bude okamžite odstránený.

TraveltoAthens.eu zhromažďuje informácie pomocou súborov cookie s cieľom propagovať súvisiaci obsah/reklamu pre návštevníkov webovej stránky. Informácie sú zdieľané s tretími stranami, ako sú poskytovatelia reklám a štatistické informácie. Takýmito poskytovateľmi sú Google AdWords, Google Analytics, Facebook, Linkwise, Booking.com, Agoda, Conversion Junction. Štatistické informácie sú tiež sledované pomocou tém a doplnkov WordPress, ktoré sa používajú na vývoj webovej stránky.

Cookies

Používame cookies. Vstupom na TraveltoAthens.EU ste súhlasili s používaním súborov cookie v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov TraveltoAthens.EU.

Väčšina interaktívnych webových stránok používa súbory cookie, ktoré nám umožňujú získať podrobnosti o používateľovi pri každej návšteve. Naša webová stránka používa súbory cookie na umožnenie funkčnosti určitých oblastí s cieľom uľahčiť ľuďom návštevu našej webovej stránky. Niektorí z našich pridružených/reklamných partnerov môžu tiež používať súbory cookie.

Licencia

Pokiaľ nie je uvedené inak, TraveltoAthens.EU a/alebo jej poskytovatelia licencií vlastnia práva duševného vlastníctva na všetok materiál na TraveltoAthens.EU. Všetky práva duševného vlastníctva sú vyhradené. Môžete k tomu pristupovať z TraveltoAthens.EU pre vašu osobnú potrebu s výhradou obmedzení stanovených v týchto podmienkach.

Nesmiete:

 • Opätovne publikujte materiál z TraveltoAthens.EU
 • Predávajte, prenajímajte alebo licencujte materiál od TraveltoAthens.EU
 • Reprodukujte, duplikujte alebo kopírujte materiál z TraveltoAthens.EU
 • Redistribuujte obsah z TraveltoAthens.EU

Táto dohoda začína plynúť dňom jej uzavretia.

Časti tejto webovej lokality ponúkajú používateľom možnosť uverejňovať a vymieňať si názory a informácie v určitých oblastiach webovej lokality. TraveltoAthens.EU nefiltruje, neupravuje, nezverejňuje ani nekontroluje komentáre pred ich prítomnosťou na webovej stránke. Komentáre neodrážajú názory a názory TraveltoAthens.EU, jej zástupcov a/alebo pridružených spoločností. Komentáre odrážajú názory a názory osoby, ktorá uverejňuje svoje názory a názory. V rozsahu povolenom príslušnými zákonmi TraveltoAthens.EU nezodpovedá za Komentáre ani za žiadnu zodpovednosť, škody alebo výdavky spôsobené a/alebo vzniknuté v dôsledku akéhokoľvek použitia a/alebo uverejnenia a/alebo vzhľadu Komentárov. na tejto webovej stránke.

TraveltoAthens.EU si vyhradzuje právo monitorovať všetky komentáre a odstrániť všetky komentáre, ktoré možno považovať za nevhodné, urážlivé alebo spôsobujúce porušenie týchto podmienok.

Zaručujete a vyhlasujete, že:

 • Máte právo uverejňovať Komentáre na našej webovej stránke a máte na to všetky potrebné licencie a súhlasy;
 • Komentáre neporušujú žiadne práva duševného vlastníctva, vrátane, bez obmedzenia, autorských práv, patentov alebo ochranných známok akejkoľvek tretej strany;
 • Komentáre neobsahujú žiadny hanlivý, urážlivý, urážlivý, neslušný alebo inak nezákonný materiál, ktorý je zásahom do súkromia
 • Komentáre nebudú použité na získavanie alebo propagovanie obchodu alebo zvykov, ani na prezentáciu komerčných aktivít alebo nezákonných aktivít.

Týmto udeľujete spoločnosti TraveltoAthens.EU nevýhradnú licenciu na používanie, reprodukovanie, úpravu a oprávňujete iných na používanie, reprodukovanie a úpravu akýchkoľvek vašich komentárov v akejkoľvek forme, formáte alebo médiu.

Hypertextové prepojenie na náš obsah

Nasledujúce organizácie môžu odkazovať na našu webovú stránku bez predchádzajúceho písomného súhlasu:

 • Vládne agentúry;
 • Vyhľadávače;
 • Spravodajské organizácie;
 • Distribútori online adresárov môžu odkazovať na našu webovú stránku rovnakým spôsobom, akým hyperlinkujú na webové stránky iných kótovaných spoločností; a
 • Celosystémové akreditované podniky s výnimkou oslovovania neziskových organizácií, charitatívnych nákupných centier a charitatívnych fundraisingových skupín, ktoré nemusia obsahovať hypertextové odkazy na našu webovú stránku.

Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, na publikácie alebo na iné webové stránky, pokiaľ odkaz: (a) nie je žiadnym spôsobom klamlivý; (b) nepravdivo nenaznačuje sponzorstvo, podporu alebo schválenie prepájajúcej strany a jej produktov a/alebo služieb; a (c) zapadá do kontextu stránky prepájajúcej strany.

Môžeme zvážiť a schváliť ďalšie žiadosti o prepojenie od nasledujúcich typov organizácií:

 • všeobecne známe spotrebiteľské a/alebo obchodné informačné zdroje;
 • stránky komunity dot.com;
 • združenia alebo iné skupiny zastupujúce charitatívne organizácie;
 • distribútori online adresárov;
 • internetové portály;
 • účtovnícke, právnické a poradenské firmy; a
 • vzdelávacie inštitúcie a obchodné združenia.

Žiadosti o prepojenie od týchto organizácií schválime, ak sa rozhodneme, že: (a) prepojenie by nás nespôsobilo nepriaznivo pre nás alebo pre naše akreditované podniky; (b) organizácia u nás nemá žiadne negatívne záznamy; (c) prínos pre nás z viditeľnosti hypertextového odkazu kompenzuje absenciu TraveltoAthens.EU; a (d) odkaz je v kontexte všeobecných informácií o zdroji.

Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, pokiaľ odkaz: (a) nie je žiadnym spôsobom klamlivý; (b) nepravdivo nenaznačuje sponzorstvo, podporu alebo schválenie prepájajúcej strany a jej produktov alebo služieb; a (c) zapadá do kontextu stránky prepájajúcej strany.

Ak ste jednou z organizácií uvedených v odseku 2 vyššie a máte záujem o prepojenie na našu webovú stránku, musíte nás o tom informovať zaslaním e-mailu na TraveltoAthens.EU. Uveďte svoje meno, názov vašej organizácie, kontaktné informácie, ako aj adresu URL vašej stránky, zoznam všetkých adries URL, z ktorých chcete odkazovať na našu webovú stránku, a zoznam adries URL na našej stránke, na ktoré by ste chceli odkaz. Počkajte 2-3 týždne na odpoveď.

Schválené organizácie môžu odkazovať na našu webovú stránku nasledovne:

 • Používaním nášho obchodného mena; alebo
 • Použitím jednotného vyhľadávača zdrojov, na ktorý sa odkazuje; alebo
 • Použitím akéhokoľvek iného popisu našej webovej stránky, na ktorý je odkazovaný, ktorý dáva zmysel v kontexte a formáte obsahu na stránke prepájajúcej strany.

Bez licenčnej zmluvy na ochrannú známku nebude na prepojenie povolené žiadne použitie loga TraveltoAthens.EU ani iného umeleckého diela.

I-Fveslá

Bez predchádzajúceho súhlasu a písomného povolenia nesmiete okolo našich webových stránok vytvárať rámce, ktoré akýmkoľvek spôsobom menia vizuálnu prezentáciu alebo vzhľad našej webovej stránky.

Zodpovednosť za obsah

Nenesieme zodpovednosť za žiadny obsah, ktorý sa objaví na vašej webovej stránke. Súhlasíte s tým, že nás budete chrániť a brániť pred všetkými nárokmi, ktoré vznikajú na vašej webovej stránke. Na žiadnej webovej stránke by sa nemali objaviť žiadne odkazy, ktoré by mohli byť interpretované ako urážlivé, obscénne alebo trestné, alebo ktoré porušujú, inak porušujú alebo obhajujú porušovanie alebo iné porušovanie práv tretích strán.

Výhrada práv

Vyhradzujeme si právo požiadať vás o odstránenie všetkých odkazov alebo akéhokoľvek konkrétneho odkazu na našu webovú stránku. Súhlasíte s okamžitým odstránením všetkých odkazov na našu webovú stránku na požiadanie. Vyhradzujeme si tiež právo kedykoľvek zmeniť tieto zmluvné podmienky a ich zásady prepojenia. Nepretržitým prepájaním na našu webovú stránku súhlasíte s tým, že budete viazaní a budete sa riadiť týmito podmienkami prepojenia.

Odstránenie odkazov z našej webovej stránky

Ak na našej webovej stránke nájdete akýkoľvek odkaz, ktorý je z akéhokoľvek dôvodu urážlivý, môžete nás kedykoľvek kontaktovať a informovať. Posúdime žiadosti o odstránenie odkazov, ale nie sme povinní vám odpovedať alebo vám priamo odpovedať.

Nezaručujeme, že informácie na tejto webovej stránke sú správne, nezaručujeme ich úplnosť alebo presnosť; ani nesľubujeme, že zabezpečíme, aby webová lokalita zostala dostupná alebo že materiál na webovej lokalite bude aktuálny.

Vylúčenie zodpovednosti

V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi vylučujeme všetky vyhlásenia, záruky a podmienky týkajúce sa našej webovej stránky a používania tejto webovej stránky. Nič v tomto vylúčení zodpovednosti:

 • obmedziť alebo vylúčiť našu alebo vašu zodpovednosť za smrť alebo zranenie osôb;
 • obmedziť alebo vylúčiť našu alebo vašu zodpovednosť za podvod alebo podvodné skreslenie informácií;
 • obmedziť akékoľvek naše alebo vaše záväzky akýmkoľvek spôsobom, ktorý príslušný zákon nepovoľuje; alebo
 • vylúčiť akékoľvek naše alebo vaše záväzky, ktoré nemôžu byť vylúčené podľa platných zákonov.

Obmedzenia a zákazy zodpovednosti uvedené v tejto časti a inde v tomto vylúčení zodpovednosti: (a) podliehajú predchádzajúcemu odseku; a (b) riadia všetky záväzky vyplývajúce z odmietnutia zodpovednosti, vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, z deliktu a za porušenie zákonnej povinnosti.

Pokiaľ sú webová stránka a informácie a služby na webovej stránke poskytované bezplatne, nenesieme zodpovednosť za stratu alebo poškodenie akéhokoľvek charakteru.

TraveltoAthens.EU je súčasťou podniku pôsobiaceho v Grécku, ktorý podlieha gréckej legislatíve. Používaním našej webovej stránky súhlasíte s tým, že súdy v Aténach v Grécku budú mať jurisdikciu nad akoukoľvek právnou záležitosťou.

Toto je automatický preklad anglického textu, ktorý bol vytvorený pre vaše pohodlie. Text prototypu je zobrazený v anglickej verzii webovej stránky av prípade akýchkoľvek rozdielov je platný anglický text.